• การพัฒนาบริการท่องเที่ยว ใหม่
  • ฐานข้อมูล ใหม่
  • ค้นหา 360 ใหม่
  • TIFDF
  • การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว ใหม่
  • Asean ใหม่
  • ข่าวสารและกิจกรรม
  • Facebook กรมท่องเที่ยว
รวมกิจกรรมกรมการท่องเที่ยว
สำนักทะเบียนธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ ให้บริการข้อมูลแก่ประชาชนที่เข้าร่วมงาน
สำนักทะเบียนธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ ให้บริการข้อมูลแก่ประชาชนที่เข้าร่วมงาน ...

 

ข่าวประกาศ
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม ๒๕๕๙ หน่วยงาน กรมการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม ๒๕๕๙ หน่วยงาน กรมการท่องเที่ยว กระทรวงก...

 

ข่าวประกวดราคา
ราคากลาง โครงการ จ้างเหมา่จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้เกี่ยวกับความปลอดภัยสำหรับมัคคุเทศก์ และนักท่องเที่ยว ๑ งาน
ราคากลาง โครงการ จ้างเหมา่จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้เกี่ยวกับความปลอดภั...

 

ข่าวประกาศรับสมัครงาน
รับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ ปฎิบัติงาน ณ สำนักงานเลขานุการกรม กลุ่มการคลัง จำนวน ๓ อัตรา
รับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ ปฎิบัติงาน ณ สำนักงานเลขานุการกรม กลุ่มการคลัง จำนวน ๓ อัตรา...