• การพัฒนาบริการท่องเที่ยว ใหม่
  • ฐานข้อมูล ใหม่
  • ค้นหา 360 ใหม่
  • TIFDF
  • การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว ใหม่
  • Asean ใหม่
  • ข่าวสารและกิจกรรม
  • Facebook กรมท่องเที่ยว
รวมกิจกรรมกรมการท่องเที่ยว
สำนักทะเบียนธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ ให้บริการข้อมูลแก่ประชาชนที่เข้าร่วมงาน
สำนักทะเบียนธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ ให้บริการข้อมูลแก่ประชาชนที่เข้าร่วมงาน ...

 

ข่าวประกาศ
บัญชีต้นทุนผลผลิตของกรมการท่องเที่ยว ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (งานบัญชี)
บัญชีต้นทุนผลผลิตของกรมการท่องเที่ยว ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (งานบัญชี)...

 

ข่าวประกวดราคา
 ราคากลาง โครงการจัด Road Show และจัดนิทรรศการร่วมในเทศกาลภาพยนตร์ในต่างประเทศประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (กิจกรรมที่ ๑.๔ งาน Hong Kong International Film & TV Market (FILMART) ณ เขตบริหารพิเศษฮ่องกง สาธารณรัฐประชาชนจีน
ราคากลาง โครงการจัด Road Show และจัดนิทรรศการร่วมในเทศกาลภาพยนตร์ในต่างประเทศประจำปีงบประ...

 

ข่าวประกาศรับสมัครงาน
รับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ ปฎิบัติงาน ณ สำนักงานเลขานุการกรม กลุ่มการคลัง จำนวน ๓ อัตรา
รับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ ปฎิบัติงาน ณ สำนักงานเลขานุการกรม กลุ่มการคลัง จำนวน ๓ อัตรา...