• การพัฒนาบริการท่องเที่ยว ใหม่
  • ฐานข้อมูล ใหม่
  • ค้นหา 360 ใหม่
  • TIFDF
  • การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว ใหม่
  • Asean ใหม่
  • ข่าวสารและกิจกรรม
  • Facebook กรมท่องเที่ยว
รวมกิจกรรมกรมการท่องเที่ยว
สำนักทะเบียนธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ ให้บริการข้อมูลแก่ประชาชนที่เข้าร่วมงาน
สำนักทะเบียนธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ ให้บริการข้อมูลแก่ประชาชนที่เข้าร่วมงาน ...

 

ข่าวประกาศ
ประกาศคณะกรรมการนโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติ เรื่อง มาตรฐานการท่องเที่ยวไทยขั้นพื้นฐาน
ประกาศคณะกรรมการนโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติ เรื่อง มาตรฐานการท่องเที่ยวไทยขั้นพื้นฐาน...

 

ข่าวประกวดราคา
ราคากลาง โครงการตรวจประเมินและรับรองมาตรฐานสินค้าและบริการท่องเที่ยว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ (การสำรวจและวิเคราะห์ความเชื่อมั่นในสินค้าและบริการท่องเที่ยวและแหล่งท่องเที่ยวที่ได้รับรองมาตรฐานการท่องเที่ยวไทย)
ราคากลาง โครงการตรวจประเมินและรับรองมาตรฐานสินค้าและบริการท่องเที่ยว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒...

 

ข่าวประกาศรับสมัครงาน
รับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ ปฎิบัติงาน ณ สำนักงานเลขานุการกรม กลุ่มการคลัง จำนวน ๓ อัตรา
รับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ ปฎิบัติงาน ณ สำนักงานเลขานุการกรม กลุ่มการคลัง จำนวน ๓ อัตรา...